•   Zobacz również

 • Wynagrodzenie

  Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od czynności prawnej.

  Kancelaria stosuje dwie metody ustalania wynagrodzenia, według stawki godzinowej oraz ryczałtowo.

  Wynagrodzenie według stawki godzinowej jest stosowane przy prowadzeniu stałej obsługi prawnej. Zapłata wynagrodzenie za obsługę prawną następuje po wykonaniu usługi albo po zakończeniu miesiąca - w przypadku stałej obsługi prawnej - na podstawie przedłożonego wraz z fakturą zestawienia czasu pracy.

  Wynagrodzenie ryczałtowe stosowane jest przy prowadzeniu postępowań przez sądami oraz organami administracji publicznej. Istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia jako:

  • wynagrodzenia ryczałtowego za prowadzenie sprawy,
  • wynagrodzenia ryczałtowego powiększonego o premię za wygranie sprawy.


  Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie spraw cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, karnych, rodzinnych i spadkowych ustalana jest każdorazowo z klientem indywidualnie.